BanMed

RODO

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka BAN-MED Sp. z o.o.
  Sp. k., adres siedziby: Dobrzechów 478A, 38-100 Strzyżów, REGON: 180140862, NIP: 8191598738, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000622026, adres Poradni Medycyny Rodzinnej: Dobrzechów 466A, 38-100 Strzyżów, tel. (17) 2766 366
  .
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który czuwa nad zgodnym z prawem
  i bezpiecznym przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych jest Bartosz Banaś, adres: Poradnia Medycyny Rodzinnej, Dobrzechów 466A, 38-100 Strzyżów,
  tel. (17) 2766 366
  .
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym rozliczania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych / Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędem Skarbowym. Każde przetwarzanie Pana/Pani danych jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego podstawie prawnej,
  a zwłaszcza art. 6 ust. 1 lit b) RODO, art. 23-30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.).
 • Odbiorcą Pana/Pani danych będzie zazwyczaj Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urząd Skarbowy, bądź inne organy i instytucje publiczne w zakresie wyraźnego umocowania ustawowego. Jeżeli dla należytego wykonania umowy, konieczne będzie skorzystanie z usług podwykonawców (np. w zakresie wykonania badań laboratoryjnych, transportu sanitarnego) dane osobowe w niezbędnym zakresie zostaną powierzone ww. podmiotom na podstawie zawartych umów pomiędzy Administratorem a danym podwykonawcą. Pracownicy Administratora będą mieć dostęp do Pana/Pani danych osobowych na podstawie pisemnych upoważnień i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na Pana/Pani rzecz.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia umowy, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej wynikającego z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • W związku z przetwarzaniem oraz przechowywaniem danych posiada Pan/Pani prawo (w zakresie przewidzianym przepisami prawa) do:
  • dostępu do treści przetwarzanych danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wydania danych;
  • przeniesienia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie,
   które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Administrator celem umożliwienia Panu/Pani skorzystania z uprawnienia określonego w ust. 7 udostępnia w rejestracji Poradni Medycyny Rodzinnej, Dobrzechów 466A,
  38-100 Strzyżów stosowne formularze.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w tym danych dotyczących stanu zdrowia, danych genetycznych oraz danych biometrycznych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z uwagi na zapewnienie bezpiecznego oraz skutecznego leczenia, obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej, a także rozliczania tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych / Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Urzędem Skarbowym, na podstawie odrębnych przepisów (obowiązek ustawowy
  i umowny).

W oparciu o przekazane dane Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przejdź do treści