BanMed

Deklaracja dostępności

BAN-MED zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.ban-med.pl

Data sporządzenia deklaracji dostępności:  2023-08-25.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-08-25.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-25

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny SOFT-KOMP

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Przychodni Rodzinnej BAN-MED prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Banaś, e-mail: bartoszbanas94@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna


Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska BAN-MED, Dobrzechów 466A, 38-100 Strzyżów

Budynek znajduje się bezpośrednio przy drodze gminnej. Obiekt wyposażony jest w plac wyłożony kostką brukową, na którym wyznaczone są miejsca parkingowe. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest miejsce znajdujące się bezpośrednio przy głównym wejściu.

Do obiektu prowadzi jedno wejście, bezpośrednio z placu, o którym mowa powyżej. Szerokość drzwi wejściowych jest odpowiednia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku z poziomu terenu (brak konieczności korzystania ze schodów lub podjazdów). Rejestracja znajduje się na wprost wejścia do budynku. Jedno stanowisko w rejestracji jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (obniżona lada).

Przestrzenie komunikacyjne na parterze wolne od barier poziomych i pionowych. Na poddasze użytkowe można dostać się schodami lub windą. Winda jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (posiada informację głosową oraz przyciski oznaczone alfabetem Braille`a). Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią szerokość pozwalającą na swobodne przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich. Schody wyposażone w poręcze.
 Szerokość drzwi do gabinetów pozwala na wejście osób z niepełnosprawnościami. Gabinety posiadają odpowiednie parametry przestrzenne pozwalające na obsługę osób z niepełnosprawnościami. Zarówno na parterze, jak i na poddaszu znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta na parterze wyposażona jest w przewijak dla dzieci. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Utrudnienia

  • Drzwi wejściowe nie są wyposażone w automatykę.
  • Brak oznaczeń kontrastowych.
  • Brak systemu wezwania pomocy w toaletach. 
  • Brak pętli indukcyjnych lub innych systemów służących do wspomagania słyszenia.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Przejdź do treści