BanMed

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Grafika reprezentująca fundusze europejskie.

Tytuł projektu: Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dobrzechowie

Wnioskodawca: Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska BAN-MED Marek Banaś Sp.k.

Okres realizacji: od: 01.01.2019 do: 31.12.2021

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla osób starszych i niesamodzielnych poprzez utworzenie Dziennego domu opieki medycznej w Dobrzechowie dla 150 osób niesamodzielnych, w tym min. 75 osób powyżej 65 roku życia z powiatu strzyżowskiego w okresie 01.2019 r. – 12.2021 r.

Grupa docelowa:

150 osób, zamieszkałych w powiecie strzyżowskim, woj. Podkarpackie, w tym 95 kobiet (około 63%) korzystających z opieki Dziennego Domu Opieki Medycznej, w tym co najmniej 75 osób w wieku 65+ (48 kobiet, 27 mężczyzn) co stanowi minimum 50% ogółu uczestników projektu, które w ocenie skalą Barthel otrzymali 40-65 punktów., mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz:

 • są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, a ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub
 • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Zadania:

 1. Adaptacja i wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie;
 2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie;
 3. Działania edukacyjne.

Główne zakładane wskaźniki:

 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 15 sztuk;
 2. Poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej u co najmniej 80% osób niesamodzielnych będących podopiecznymi Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie – 120 , w tym 76 kobiet;
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 150 osób, w tym 95 kobiet;
 4. Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi – 1 sztuk;
 5. Liczba pacjentów, którzy zostali objęci opieką i ukończyli leczenie – 135 osób, w tym 88 kobiet.

Finansowanie przedsięwzięcia:

 • Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 272 632,58 zł
 • Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 149 721,48 zł
 • Wkład własny: 74 860,74 zł

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparciaData udzielania wsparciaGodziny udzielania wsparciaAdres realizacji wsparcia
Działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie01.07.2019-31.12.20218.00-16.00Dobrzechów 466A

BAN-MED w Dobrzechowie informuje, że prowadzi bieżący nabór pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie. W momencie zebrania minimalnej liczby pacjentów (minimum 10 osób) zostanie zorganizowane świadczenie w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu pod nazwą Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dobrzechowie finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Świadczenia będą udzielane ODPŁATNIE celem pokrycia kosztów udzielenia świadczeń. Ostateczna wartość pobytu w placówce zostanie określona w momencie zebrania minimum 10 osób. Szacuje się kwotę około 1500,00 zł.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do bezpośredniego kontaktu tel. 728503584.

Wsparcie, o którym mowa powyżej, BAN-MED jest gotowy świadczyć od 3 stycznia 2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Przejdź do treści